top
ljubuški portal

Dobro došli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.veljače 2009 - 21.veljače 2014 #Općina Čitluk raspisala javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Nedjelja, 18 Siječanj 2009 21:40

Općina Čitluk raspisuje javni natječaj za dodjelu 70 (sedamdeset) studentskih stipendija redovitim studentima sukladno Pravilniku o načinu i kriterijima  za  stipendiranje studenata u akademskoj 2008/2009 godini. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2008/2009 godinu i  isplaćivat  će  se u deset  jednakih  mjesečnih rata,  počevši od 1. listopada  2008.godine.B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  Č I T L U K

 - N A Č E L N I K -

 

Broj: 02-40-380/2-08.

Čitluk, 14. siječnja 2009. godine

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i kriterijima  za  stipendiranje studenata u akademskoj 2008/2009 godini ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/08)  i članka 11. Odluke o izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2009. godinu ( „Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj:7/08), načelnik općine Čitluk, r a s p i s u j e

 

J A V N I     N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije studentima sa područja općine Čitluk

u akademskoj 2008/2009 godini

 

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 70 (sedamdeset) studentskih stipendija općine Čitluk redovitim studentima sukladno Pravilniku o načinu i kriterijima  za  stipendiranje studenata u akademskoj 2008/2009 godini.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2008/2009 godinu i  isplaćivat  će  se u deset  jednakih  mjesečnih rata,  počevši od 1. listopada  2008.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM ( stotinu konvertibilnih maraka).            

 

II.

Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti  za dodjelu stipendije u općini Čitluk su:

1.      da su državljani Bosne i Hercegovine,

2.      da imaju prebivalište na području općine Čitluk ,

3.      da su redoviti studenti (osim studenata prve godine i apsolvenata),

4.      da studiraju u Bosni i Hercegovini ili u Republici Hrvatskoj,

5.      da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i

6.      da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

 

III.

Posebni uvjeti za dobivanje stipendije općine Čitluk mogu biti prema izravnim kriterijima i prema kriteriju uspješnosti za dodjelu stipendije.

Prema izravnom kriteriju, pravo na studentsku stipendiju može ostvariti student:

·          dijete poginulog ili nestalog branitelja iz domovinskog rata,

·          invalid  sa 60% i više invaliditeta,

·          dijete bez oba roditelja,

·          dijete invalida domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),

·          dijete iz obitelji sa četvoro i više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi i

·          koji pohađa fakultet za deficitarna zanimanja

 

Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji  se smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u akademskoj 2008/09 godini su:  

·          građevinski fakultet,

·          arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture i urbanizma),

·          geodetski fakultet,

·          PMF ( odsjek za matematiku i fiziku) i

·          fakultet bibliotekarstva.

 

Prema kriteriju uspješnosti pravo na stipendiju može izravno ostvariti student:

·          prve godine ukoliko je učenik generacije koji prvi put upisuje studij,

·          dobitnik rektorove ili dekanove nagrade i

·          koji je u dosadašnjem studiranju postigao prosjek ocjena  3,00 i viši ili 7,00 i viši

 

IV.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik na temelju liste prioriteta za dodjelu stipendija

Lista prioriteta za dodjelu stipendija se utvrđuje tako što se na listu prvo unose studenti koji su podnijeli potpune zahtjeve i koji mogu ostvariti stipendiju prema izravnim kriterijima, zatim učenici generacije koji prvi puta upisuju studij, dobitnici rektorove ili dekanove nagrade,a nakon toga ostali studenti prema prosjeku ocjena u dosadašnjem studiranju, počevši od onog sa najvišim prosjekom do onog sa najnižim prosjekom ocjena

 

V.

Uz prijavu (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.       Fotopresliku CIPS-ove osobne iskaznice (obje stranice) ;

2.       Potvrdu o statusu redovitog studenta s naznakom da nije ponavljao godinu osim iz opravdanih razloga, godini studija i izračunatim prosjekom ocjena u sveukupnom studiranju na jednom fakultetu;

3.       Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;

4.       Odgovarajuće potvrde:

·          poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

·          rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave kao i za roditelje,

·          potvrdu o redovnom školovanju, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju  ili su predškolske dobi.

5.   Potvrda da je učenik generacije ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Čitluk:  www.citluk.ba

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

 

Općina Čitluk,

Kralja Tomislava 87, 88 260 Čitluk,

-Povjerenstvu za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2008/09 godini s naznakom „Ne otvarati“.

 

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 036/643-090 ili 036/642-629.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.           

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentske stipendije neće se vraćati podnositeljima.

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Čitluk:  www.citluk.ba o rezultatima natječaja u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o dodjeli stipendija.      

Student kojemu nije dodijeljena stipendija za akademsku 2008/2009  može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor načelniku općine.

 
NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.


 

Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za društvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i Čapljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz Čitluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Vaš kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojnići

bottom
ib_m